İHALE İLANI
GEDİZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
Kütahya İli Gediz İlçesi Gürlek Mevkiinde bulunan İdaremize ait 43/2018-11Ruhsat nolu Kalker Taş Ocağında üretilen Muhtelif Çaplardaki Agrega Malzemenin 2018 Yılı Programında bulunan Köy Yollarına Nakliyesi işi ; Köylere hizmet götürme birliği ihale yönetmeliğinin 18 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1-İdarenin
a) Adresi
: Özyurt Mah. Hükümet Konağı /Gediz-Kütahya
b) Telefon ve faks numarası
:  0 274 412 64 61-412 33 33   Faks: 0 274 412 64 62
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı
Mıcır  10.964 Ton    -     Filler :18.720 Ton    -    PMT Binder  :51.760 Ton 
Toplam 81.444 Ton Ağrega Malzeme
Muhtelif Çaplarda Agrega Malzemenin Köy yollarına ve Abide Asfalt Şantiyesine  Nakliyesi işi
(Ortalama Mesafe 24 KM)
b) Yapılacağı yer
 
:Gediz İlçesi,  Gürlek Mevkii ile 2018 Yılı Yol proğramındaki Köy yolları ve Abide Asfalt Plent tesisine
 
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gediz Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16/08/2018 Perşembe  günü  Saat: 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler
(1)Teklif mektubu,
(2)Tebligat için adres beyanı,
(3)Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı için alınmış Kayıt Belgesi,
(4)Ticaret Sicil Gazetesi veya onaylı sureti
(5)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, vekaleten ihaleye girecekler için noterden onaylı vekaletname
(6)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “ihale dışı bırakılma durumlarından” birine sahip olmağına ve aynı Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen” ihaleye katılamayacaklar” arasında bulunmadığına dair taahhütname,
(7)Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat,
 (8) İhale dokümanını satın aldığına dair belge,
 (9)4734, 4735 ve 2886 sayılı Yasalar uyarınca kamu ihalelerine girmeye yasaklı bulunmadığına ilişkin taahhütname,
10)Yapı Araçları Taahütnamesi ( Nakliye yapacak damperli kamyon ve çekiciler en az 10 adet olacak ve bunların en az 5 adedi yüklenici özmalı kalanı ise noter tasdikli iş bitimi kiralama kontratı olacaktır. Damperli Kamyon 10  Adet
5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanı mesai saatleri içerisinde Gediz K.H.G.Birliğinde görülebilir ve  500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 16/08/2018 Perşembe  günü  Saat: 11:00’ye kadar  Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmalıdır.
11. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
     İlan olunur.
 
         
                                                                                                                           Muhammet ÖNDER  
                                                                                                                                  Kaymakam 
                                                                                                                                Birlik Başkanı