GEDİZ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
 
            1-Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye ait  taşınmaz  malın  hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
            2-İhaleye katılabilmek için istekliler Kanuni ikametgah belgesi ,Nüfus cüzdan örneği (Tüzel kişilerde aynı yıl içinde alınmış Noter tasdikli yetki belgesi, İmza  sirküsü ve Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge) kiralamak istediği mala ait yatıracakları teminat makbuzları veya Banka Teyit yazılı Banka Teminat mektuplarını ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
            3-Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
            4-Taşınmaz mal kiralama işlemlerinde karar pulu ve damga vergisi alınacaktır.
            5-İhaleye ait şartname  ve dosyası mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
            6-Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak. gov.tr. ve http//www.kütahya defterdarlığı .gov.tr.internet adresinden öğrenilebilir.
            7-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.       
 
 
İLAN OLUNUR
 
 
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
 
 
 
 
 KÖY/MAH
 
 
Dosya
No
 
Pafta
 No
 
Ada
 No
 
Parsel
  No
 
Yüzölçüm
     (m2
 
Hazine
Hissesi
 
Cinsi
 
Mevkii
 
Tahmini
Bedel    (TL)
 
Geçici
Teminat      (TL)
           İHALENİN
     Tarihi
   Saati
Eskigediz Beldesi
43080102760
---
267
5
5.852,00
Tam
Betonarme İnşaat ve Arsası
Bahçeli Evler
48.000,00
4.800,00
11/07/2017
10,00