İHALE İLANI
GEDİZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
Gediz  ilçesi Köylerinin Köyiçi ve  Sokakları için Kilitli Beton Parke Taşı Alımı ve Nakliye işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin                                                                         
a) Adresi
: Özyurt Mah. Hükümet Konağı /Gediz-Kütahya
b) Telefon ve faks numarası
:  0 274 412 64 61-412 33 33   Faks: 0 274 412 64 62
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı
: Kilitli Beton Parke Taşı Alımı 
:Kilitli Beton Parke Taşı : 14.750 m2.   
b) Yapılacağı yer
 
Gediz Köylerine (Ekli Liste)
 
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gediz Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 23/06/2017 Cuma    günü  Saat: 14:30
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,
 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya  Sanayi Odasına veya Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya  İmza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfuz Cüzdanı fotokopisi
4.1.10.İhaleye Vekaleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekaletname
 
4.2 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.
 4.2.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son 5 (beş) yıl içerisinde Kamuya kilit taş ve beton bordür satışı yaptığına ilişkin iş deneyim belgesi
4-3 Makine ve Diğer Ekipmanlara İlişkin Belgeler
Yüklenici aşağıdaki iş makinelerini ve ekipmanı üzerinde iş kaldığı taktirde inşaat mahallinde  bulunduracağını taahhüt edecektir.
4.3.1  Lastik Tekerli Yükleyici Kepçe           1 Adet
4.3.2 Damperli Kamyon                                4 Adet
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. İhale dökümanı mesai saatleri içerisinde Gediz K.H.G.Birliğinde görülebilir ve  300,00 ¨ karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
 
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 23/06/2017  Cuma  günü  Saat: 14,30’e kadar  Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır.
 
11. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   İlan olunur.
 
 
 
         
                                                                                                                                  Avni KULA  
                                                                                                                                  Kaymakam 
                                                                                                                               Birlik Başkanı