İHALE İLANI
GEDİZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
            Gediz İlçesi  Akkaya  Köyü İçme Suyu İsale Hattı  Yapım İşi   Köylere Hizmet Götürme birliği İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a) Adresi
: Özyurt Mah. Hükümet Konağı /Gediz-Kütahya
b) Telefon ve faks numarası
 
:  0 274 412 64 61-412 33 33   Faks: 0 274 412 64 62
c)Elektronik posta adresi
gedizozelidare@hotmail.com.tr
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı
İçme Suyu İsale  Hattı Yapım İşi    
 
Akkaya  Köyünde  İçme Suyu İsale Hattı  Yapım işi
b) Yapılacağı yer
 
Gediz İlçesi  Akkaya    Köyü
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gediz Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 21/09/2018  Cuma   günü  Saat: 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler:
1) Teklif mektubu,(2)Tebligat için adres beyanı,(3)Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı olduğu odadan alınmış 2018  tarihli Kayıt Belgesi,(4)Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı istekliler için Ticaret Sicil Gazetesi,(5)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Vekaleten ihaleye girecekler için noterden onaylı Vekaletname, (6)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “ihale dışı bırakılma durumlarından” birine sahip olmadığına ve aynı Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen” ihaleye katılamayacaklar” arasında bulunmadığına dair taahhütname,(7)Geçici teminat,(8) İhale dokümanını satın aldığına dair belge,(9) 4734, 4735 ve 2886 sayılı Yasalar uyarınca kamu ihalelerine girmeye yasaklı bulunmadığına ilişkin taahhütname, (10) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler (İnşaat Mühendisi  veya Mimar diploması kabul edilecektir.)
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Gediz K.H.G. Birliğinde görülebilir ve  300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Birliğin T Halk Bankası Gediz  Şubesindeki TR79 0001 2009 5290 0007 0000 22 nolu hesabına yatırılacak)
 
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 21/09/2018  Cuma   günü  Saat: 11:00’e  kadar  Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Nakit yatırmak isteyenler  (Birliğin T Halk Bankası Gediz  Şubesindeki TR79 0001 2009 5290 0007 0000 22 nolu hesabına yatırılacak)Tekliflerini Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren  90  takvim günü olmalıdır.
11. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   İlan olunur.
         
                                                                                                                        Muhammet ÖNDER   
                                                                                                                                Kaymakam 
                                                                                                                              Birlik Başkanı