İHALE İLANI
GEDİZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
Kütahya İli Gediz İlçesi Gürlek Mevkiinde bulunan İdaremize ait 43/2018-11Ruhsat nolu Kalker Taş Ocağında üretilen Muhtelif Çaplardaki Agrega Malzemenin 2019 Yılı Programında bulunan Köy Yollarına nakliye  işi ; Köylere hizmet götürme birliği ihale yönetmeliğinin 18 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a) Adresi : Özyurt Mah. Hükümet Konağı /Gediz-Kütahya
b) Tel.Faks No :  0 274 412 64 61-412 33 33   Faks: 0 274 412 64 62
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı Mıcır  56.724 Ton    -     Filler :83.880. Ton    -    PMT Binder  :59.396 Ton  
Toplam 200.000 Ton Agrega Malzeme Muhtelif Çaplarda Agrega Malzemenin Köy yollarına ve Abide Asfalt Şantiyesine  nakli işi 
(Ortalama Mesafe 25 KM) 
b) Yapılacağı yer
:Gediz İlçesi,  Gürlek Mevkii den 2019 Yılı Yol programındaki Köy yolları ile  Abide Asfalt Plent tesisine 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 220 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gediz Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 17/04/2019  Çarşamba   günü  Saat: 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler
(1)Teklif mektubu, 
(2)Tebligat için adres beyanı, 
(3)Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı için alınmış Kayıt Belgesi, 
(4)Ticaret Sicil Gazetesi veya onaylı sureti 
(5)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, vekaleten ihaleye girecekler için noterden onaylı vekaletname 
(6)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “ihale dışı bırakılma durumlarından” birine sahip olmağına ve aynı Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen” ihaleye katılamayacaklar” arasında bulunmadığına dair taahhütname,
(7) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat,
(8) İhale dokümanını satın aldığına dair belge,
(9)4734, 4735 ve 2886 sayılı Yasalar uyarınca kamu ihalelerine girmeye yasaklı bulunmadığına ilişkin taahhütname.
10)Yapı Araçları Taahütnamesi ( Nakliye yapacak damperli kamyon ve çekiciler en az 5 adet olacak , özmalı yada  noter tasdikli iş bitimi kiralama kontratı olacaktır. 
5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanı mesai saatleri içerisinde Gediz K.H.G.Birliğinde görülebilir ve  500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. (Birliğin T Halk Bankası Gediz  Şubesindeki TR79 0001 2009 5290 0007 0000 22 nolu hesabına yatırılacak)
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 17/04/2019 Çarşamba   günü  Saat: 11:00’ye kadar  Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmalıdır.
11. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    
     İlan olunur.           
                                                                                                                                                                                                            Muhammet ÖNDER  
                                                                                                                                                                                                                   Kaymakam